Σήμερα/Today
Άυριο/Tomorow
Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες
Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες
Ανεμος
Βροχή
Χιόνι/Πάγος
Καταιγίδες
Ομίχλη 
Στοιχεία που έχουν λήξει, ελλιπή ή λανθασμένα.
Δεν απαιτείται καμία ειδική προειδοποίηση για τον καιρό.
Ο καιρός ενδεχομένως να είναι επικίνδυνος.
Ο καιρός είναι επικίνδυνος.
Ο καιρός είναι πολύ επικίνδυνος.

Για περισσότερες πληροφορίες